Kérjük vegye figyelembe:

2018.05.25. dátummal életbe lépett az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE vagyis a GDPR, ami a személyes adatkezelés egységesítését valósítja meg.

 

 Az adatok kezelője:

M7 Autolackfarben Szerviz Kft.www.autoszerviz.org

 2030 Érd, Iparos utca 38. 

Cégjegyzékszám: 13-09-151467

Adószám: 23586396-2-13

 

Szerverüzemeltető, és adatfeldolgozó:

Domain Regisztráció Kft.

1063 Budapest Szinyei Merse u 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

Adószám: 14035971-2-42 

 

A nyilvántartott adatokat az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló érvényes adatvédelmi törvény (2011.évi CXII. Tv.) előírásainak a figyelembevételével kezeljük. Az adatok megadása az érintett hozzájárulásával történik. A nyilvántartott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki, mely nem vonatkozik a törvényben előírt, esetlegesen előforduló kötelező továbbításra. A megadott e-mail cím nem nyilvános, harmadik fél részére nem hozzáférhető.

 

Az adatkezelés célja (2011. CXII. Törvény 1.§)

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

A hírlevél szolgáltatás adatbázis kezelése, tájékoztatás aktualitásokról, akciókról, az érdeklődőkkel és vásárlókkal történő kapcsolattartás. Látogatottsági és látogatói statisztikák, elemzések készítése kizárólag saját felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5.§ (1) bekezdése alapján.

 

Értelmező definíciók (2011. CXII. Törvény 3.§)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat:
Név, e-mail cím, telefonszám
Az üzenetküldés időpontja
Az üzenetküldés kori IP cím    

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, azonosítás
Technikai művelet végrehajtása

Hírlevél

Hírlevélre történő feliratkozás az érintett  önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

Tárhely szolgáltató:

Domain Regisztráció Kft

1063 Budapest Szinyei Merse u 10.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintettek által megadott minden adat

Az érintettek köre: Valamennyi érintett aki a weboldalt használja

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetősége és annak megfelelő működtetése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal

 

Adatbiztonság (2011. CXII. Törvény 7.§)

(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
nyilvántartásban tárolt adatok közvetlenül ne lehessen összekapcsolható és az érintettekhez rendelhető.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége, hitelesítése biztosított legyen és változatlansága igazolható legyen.
Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd a számítógépvírusok, a spam-ek, a számítástechnikai csalás és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a honlap adatvédelmével  kapcsolatban kérdése van kérjük, jelezze a m7szerviz@gmail.com címre.

Jogorvoslati lehetőség: Az adatkezelő ellen az érintett bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1-391-1400
Fax: 06/1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Szerzői jogvédelem:

A honlapon a domain név, a logó, a honlap arculata és megjelenése, az alkalmazott megoldások kizárólagos tulajdonosa az M7 Autolackfarben Szerviz Kft.
Az oldalról egészben vagy részben másolni, továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni csak a szerző nevének feltüntetésével vagy annak írásos engedélyével lehetséges. Az oldal tartalmának és cégünk működésére vonatkozó információk hamisítása és valótlan adatok továbbítása, annak terjesztése tilos és jogi következményekkel járnak.